กากของเสียอุตสาหกรรม

by admin 8 กรกฎาคม 2020

หมายถึง ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงวัตถุดิบเสื่อมสภาพ ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุของปนเปื้อน และ ของเหลือใช้  ซึ่งในทุกวันนี้ ประเทศไทยเรามีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องประมาณ 70,000 กว่าแห่ง ซึ่งในแต่ละปีนั้น จะมีกากของเสียอุตสาหกรรมมากถึง 37ล้านตัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

 

 1. กากของเสียอุตสาหกรรมอันตราย(Hazardous waste)
  หมายถึง ของเสียที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของสารที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือ สารเคมีอันตราย ได้แก่

   1. สารไวไฟ น้ำมัน ประเภทต่างๆ (Ignitable substances) เช่น ของเสียที่มีน้ำมันเตา กากน้ำมัน น้ำมันปนเปื้อน น้ำมันใช้แล้ว น้ำมันเครื่องใช้แล้ว ซึ่งทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้ให้บริการ รับกำจัดของเสีย รับกำจัดน้ำมัน ในประเภทนี้ครับ
   2. สารกัดกร่อน (Corrosive Substances) เช่น กรดใช้แล้ว กรดเสื่อมสภาพ น้ำมันผสมกรด
   3. สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย (Reactive Substances) เช่น กากปูนขาว ของเสียที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์
   4. สารพิษ (Toxic Substances) เช่น สีย้อมที่เป็นสารอินทรีย์ ของเสียที่มีสารประกอบซัลไฟด์
   5. สารที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น ของเสียที่มีสารละลายของโลหะหนัก แบตเตอร์รี่ชนิดที่ใช้ตะกั่ว นิเกิล แคดเมียม อุปกรณ์ที่มีปรอท
  1. กากอุตสาหกรรมไม่อันตรายเช่น กระดาษ, เศษเหล็ก ของเสียที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากกากของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ ไม่ได้รับการจัดการ กำจัดอย่างถูกต้อง จะส่งผลเสียมากมายต่อสิ่งสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายที่จะต้องส่งกำจัดไปยังโรงงานที่ถูกต้อง ได้รับใบอนุญาต และจัดการอย่างถูกวิธีครับ
  2. ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

                     

ขอบคุณข้อมูล  https://www.youtube.com/watch?v=k9DX2-xm_4A

                       เครดิต  : ฝ่ายขายและการตลาด

 

69