ใช้ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยในส่วนของการป้องกันและจัดการบางส่วนของน้ำฝนที่ซึมลง ไปผ่านชั้นฝังกลบสิ่งปฏิกูลนั้น ทางบริษัทได้จัดวางระบบระบายน้ำ โดยรวมกับน้ำเสียที่เกิดจากการย่อย สลายสิ่งปฏิกูลและรวบรวมน้ำเหล่านี้ไปยังบ่อสูบน้ำเสียจากขยะ และส่งไปบำบัดน้ำเสียที่ไม่เป็นอันตราย ต่อไป อีกทั้งยังจัดให้มีระบบปูรองพื้นหลุมฝังกลบทั้งด้านล่างและด้านข้างของหลุมฝังกลบแบบสุขาภิบาล ประกอบด้วย 
  – ชั้นทรายหยาบ 30 cm ปูทับด้วย Geotextile หรือชั้นดินปกคลุม หนา 30 ซม. 
  – HDPE หนา 1.5 mm 
  – ชั้นดินเหนียว ค่าความซึมผ่าน (K) < 10-7 cm/s หนา 60 ซม. 
  – ชั้นดินรองพื้น 
หลักสำคัญหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมคือ                 
  – ระบบกันซึม
  – การรวบรวมและบำบัดน้ำชะ
  – ระบบระบายก๊าซ 
  – ระบบจัดการน้ำฝน
  – การปิดคลุมหลุมฝังกลบ