ฝ่ายขายและการตลาด เข้าดูแลความเรียบร้อยหน้างานในการขน ” กากตะกอนจากระบบบำบัด”

ฝ่ายขายและการตลาด เข้าดูแลความเรียบร้อยหน้างาน ในการขน “ กากตะกอนจากระบบบำบัด” ไปฝังกลบแบบไม่อันตราย ลูกค้าที่ นิคมฯ เวลโกรว์ ไปฝังกลบที่บ่อเวิด์ลเทค เมเน็จเม้นท์ จ.สระแก้ว

 

เครดิต : ฝ่ายขายและการตลาด