ทางม้าลาย คือสัญลักษณ์ที่บอกว่า จะเป็นจุดที่มีคนเดินข้ามถนนตรงนี้ เพื่อความปลอดภัยของคนเดินถนน แต่หลายคนยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริง ว่าการที่เราเดินหรือขับรถเจอกับสัญลักษณ์เส้นสีขาวพาดบนถนนแบบนี้ แล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไร วันนี้เรารวบรวมเอามาฝากทุกคนแล้วครับ

ทางม้าลาย

โดยในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีการระบุถึงทางม้าลายเอาไว้หลากหลายมาตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

 • มาตรา 22 วงเล็บ 4 – สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป หรือสัญญาณ จราจรไฟสีแดงแสดงพร้อมกับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือขับรถตรงไปได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้ และต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง “และต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาทางขวาก่อน”

แปลความง่าย ๆ ในวรรคนี้คือ ถ้าคุณขับรถแล้วต้องการเลี้ยวซ้าย เมื่อได้สัญญาณไฟเขียวให้เลี้ยวซ้ายได้ ให้เลี้ยวด้วยความระมัดระวัง และถ้าเห็นคนเดินข้ามถนนมาแล้ว ให้หยุดรถเพื่อให้ทางกับคนเดินถนนก่อน

กฎหมาย
 • มาตรา 46 – ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในกรณีต่อไปนี้
  • วงเล็บ 2 – “ภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม” ทางร่วมทางแยก วงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ

แปลง่าย ๆ ตามคำเลยคือ เมื่อเห็นทางม้าลายข้างหน้า ห้ามแซงเด็ดขาดในระยะ 30 เมตร

 • มาตรา 57 – ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ
  • วงเล็บ 4 – ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม

แปลว่า ห้ามจอดรถทับทางม้าลาย โดยนับจากเส้นไปก่อนและหลัง 3 เมตร เหมือนกับเป็นเส้นเหลืองทแยงนั่นเอง

กฎหมาย
 • มาตรา 70 – ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทางข้ามเส้นให้รถหยุด หรือวงเวียน ต้องลดความเร็วของรถ

แปลง่ายที่สุดก็คือ เมื่อเห็นทางม้าลาย ให้ชะลอความเร็วก่อนทุกครั้ง

 • มาตรา 104 ภายในระยะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนับจากทางข้ามห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม

แปลตรงตัวเลย ว่าถ้าจะข้ามถนน ในระยะ 100 เมตรมีทางม้าลายอยู่ (หรือสะพานลอย) ให้ข้ามตรงทางม้าลายเท่านั้น ถ้าข้ามจุดอื่นโดนปรับ

กฎหมาย
 • มาตรา 105 คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเท้า ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า ดังต่อไปนี้
  • (1) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย เว้นแต่ทางใดที่ไม่มีทางเท้า ให้หยุดรอบนไหล่ทางหรือขอบทาง
  • (2) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการอนุญาตให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้
  • (3) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยังมิได้ข้ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากำลังข้ามทางเดินรถให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว

ในมาตรานี้ ก็ให้คนเดินถนนที่ข้ามทางม้าลายตรงจุดที่มีสัญญาณไฟ เคารพสัญญาณอย่างเคร่งครัด ถ้าไฟแดงขึ้นก็ห้ามข้าม ข้ามได้เฉพาะช่วงไฟเขียว และถ้าไฟเขียวกระพริบแล้วตัวยังอยู่บนทางเท้าก็ห้ามข้าม ส่วนคนที่เดินลงไปบนถนนแล้วก็ให้รีบข้ามด้วยความรวดเร็ว

กฎหมายจราจร ถูกบังคับใช้ทั้งคนที่ขับหรือขี่ยานพาหนะ และคนเดินถนน ก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้วยกันทั้งหมดทุกคน และแน่นอนว่าถ้าทุกคนที่ใช้ถนนร่วมกัน มีความอารีย์ มีน้ำใจต่อกัน ท้องถนนก็จะมีอันตรายน้อยลงเยอะแล้วล่ะครับ

 

เครดิต /// https://www.autodeft.com/deftanswer/traffic-law-about-crosswalk-in-thailand-2021

297