บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ใบอนุญาตเลขที่ ๐๓๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๗๙
และได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ให้ บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ๒๑๒๔/๖๕
  ประเภทของงานที่ให้บริการ
 • งานปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงงาน
 • งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • งานระบบท่อน้ำและท่อลมสำหรับเครื่องจักร
 • งานระบบสุขาภิบาล
 • นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  1) บริษัทฯ จะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  2) บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
  3) บริษัทฯ จะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า ผู้ร่วมงาน ให้การจัดการด้านความปลอดภัย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  4) บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  5) บริษัทฯ จะสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด 403/4 ถ.ประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
  โทรศัพท์ : 038-512-369 , 038-512-370 แฟกซ์ : 038-518-773
  "เราซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้า ด้วยการ ให้สินค้าและบริการ ที่ดีที่สุดของเรา"