เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2551 ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ ดำเนินธุรกิจ งานรับเหมาก่อสร้างโรงงาน อาคารสำนักงาน รวมทั้งงานระบบประกอบอาคารต่างๆได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล เป็นต้น มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วไป ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานระบบงานต่างๆ เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในเวลาอันรวดเร็ว
ประเภทของงานที่ให้บริการ
 • งานก่อสร้างอาคารโรงงานและสำนักงาน
 • งานระบบไฟฟ้ากำลัง
 • งานระบบสื่อสาร
 • งานระบบสุขาภิบาล
 • งานระบบดับเพลิง
 • งานรับกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
.
 • งานปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
 • งานระบบท่อลม
 • งานระบบท่อน้ำ
 • งานระบบบำบัดน้ำเสีย
 • งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1) บริษัทฯ จะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
3) บริษัทฯ จะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า ผู้ร่วมงาน ให้การจัดการด้านความปลอดภัย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4) บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5) บริษัทฯ จะสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด 403/4 ถ.ประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 081-816-1207 ,038-512-369 , 038-512-370 แฟกซ์ : 038-518-773
e-mail : admin@salmecpower.com, sale@salmecpower.com
"เราซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้า ด้วยการ ให้สินค้าและบริการ ที่ดีที่สุดของเรา"