ตู้เมนไฟฟ้าและตู้ย่อย

ตู้ DB (Distribution Board) หรือตู้ SDB (Sub Distribution Board)

  เป็นตู้ควบคุมรอง ที่รับไฟมาจากตู้ MDB  เพื่อจ่าย […]

ตู้สวิตช์บอร์ด MDB (Main Distribution Board)

ตู้สวิทช์บอร์ด MDB (Main Distribution Board) เป็นแผงจ่า […]